Historie hasičského sboru ve Skryjích

Sbor dobrovolných hasičů ve Skryjích

Historie

Podle kroniky hasičů Moravy a Slezska a výpovědi pamětníků byl ve Skryjích založen Sbor dobrovolných hasičů ve roce 1948. Při ustanovení Sboru došlo asi k podcenění nezbytnosti o tomto aktu sepsat písemné svědectví, což bylo patrně napraveno až v roce 1949. Tehdy 26. května 1949 odpoledne se uskutečnila v místním hostinci u Juračků schůze, na níž bylo písemně stvrzeno založení Sboru dobrovolných hasičů ve Skryjích.
Historie hasičského sboru ve Skryjích
 
 
Při volbách byli zvoleni : starostou - Josef Štěrba ,náměstkem - František Krejzek s čp. 30, velitelem - Karel Mašíček, pokladníkem - Rudolf Bahenský, jednatelem - František Koudelka, strojníkem Tomáš Šimek Zakládajícími členy byli: Josef Lipovský, František Sedlák, Hynek Mazour, Bohumil Panáček, Bohumil Peša, František Brabec, Rudolf Pokorný, Miroslav Vejpustek. Roku 1951 Okresní národní výbor v Tišnově dal sboru prostředky na zakoupení motorové stříkačky PPS 4, kterou strojník Tomáš Šimek zakoupil v Novém Městě nad Váhom. Ještě v témže roce se skryjský sbor na okrskovém cvičení v Horních Loučkách umístil na druhém místě. Motorová stříkačka byla provizorně umístěna v prostorách čp. 11 Rudolfa Bahenského.
 
Roku 1955 měli skryjští hasiči název Místní jednota Československé požární ochrany a sbor dostal novou požární stříkačku, požární nádrž nahradila voda čerpaná z řeky. V letech 1974 - 1977 byla za přispění MNV Dolní Loučky a svépomocí členů dobrovolných hasičů i ostatních občanů vybudována požární zbrojnice. Má zde od roku 1990 sídlo i Obecní úřad.Na hrubé stavbě zbrojnice bylo odpracováno 1 326 brigádnických hodin. Roku 1977 byl předsedou hasičské jednoty Miroslav Šimek. Národní výbor usiloval o vybavení požárního sboru patřičnou výzbrojí a a sami jeho členové se aktivně zapojovali do budování obce, zejména pak v roce 1974 přispěli výzmnamnou měrou při rozšiřování silnice do Skryjí a podíleli se aktivně na  zavedení autobusové linky do obce. Skryjský hasičský sbor se i přes dlouhá léta nevyhovující a zastaralou techniku zúčastňoval okrskových cvičení a vybojoval si i přesto v roce 1978 na okrskovém cvičení v Dolních Loučkách 3. místo. Členové požárního sboru prováděli požární prevenci, pomáhali při povodních, likvidaci ker na řece, při odstraňování škod na komunikacích a soukromých domech.
 
Historie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve Skryjích
Historie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve Skryjích
 
Jednou z jejich posledních akcí byl zásah při povodni 31. 3. 2006, kdy byly položeny pytle s pískem u nejníže položených domů ve Skryjích a na Boudách. Voda byla odčerpávaná ze za topených sklepů a odstraňovány nánosy na komunikacích. Hasiči likvidovali škody po bouřce 1. června 2008, kdy došlo k rozvodnění Litavského a Křapínského potoka a bylo nutno zprovoznit přístupovou komunikaci do obce v části mezi části Vrbka a Boudy odstraněním nánosů a naplavenin. Zásah hasičů byl nutný 24.2.2012., kdy Matěj lámal ledy tak, že potřeboval i jejich pomoc. Fotodokumentace z místní části Boudy vypovídá, jak to tam vypadalo. Nadílka ledových ker roztávala několik týdnů, zahrádky byly k nepoznání, ale voda si naštěstí na poslední chvíli našla cestu do koryta řeky.
 
Hasiči ve Skryjích jsou tradičními pořadateli letních tanečních zábav, jejichž začátky byly na zahradě Juračkova hostince. Zde byl ve 20. letech min. stol. postaven krytý taneční parket. Po jeho nesmyslném zničení jsou taneční zábavy pořádány na pozemku bývalé Buchalovy zahrady. Zde byl s pomocí Programu obnovy venkova Jihomoravského kraje, obce a hasičského sboru vybudován  postupně areál, který slouží hasičům i široké veřejnosti.Hasiči zde mají svoji společenskou místnost.

Ve funkci starosty hasičského sboru se postupně vystřídali: Josef Štěrba st., Josef Štěrba ml., Bohumil Peša, Bohumil Panáček, Miroslav Šimek, Jaroslav Mazour, Bohumil Panáček, ml., Miroslav Juračka, Rostislav Panáček.

Veliteli skryjských hasičů byli : Karel Mašíček , Miroslav Vejpustek , Josef Pekárek , Bohuslav Sedlák, Josef Šimek ml., Jaroslav Babička a Michal Odehnal.

Historie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve Skryjích

Hasičský sbor ve Skryjích patří k významnému článku obce. Jeho členové se aktivně podíleli a podílejí na udržování kulturních tradic v obci a jsou nepostradatelnou součastí života ve Skryjích. Jejich nezištná , dobrovolná a velice záslužná činnost zasluhuje uznání nás všech .

 

Historie hasičského sboru ve Skryjích

Současnou starostkou hasičského sboru je Jarmila Mazourová , velitelem Jaroslav Babička ml., jednatelem Jaroslav Babička, strojníky: Jaroslav Mazour a Miroslav Šimek

Historie hasičského sboru ve Skryjích

Dalším významným dnem byl 10. červen 2023, kdy proběhly oslavy 75. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů ve Skryjích.

  

Z dotačních titulů Jihomoravského kraje byla v letech 2006- 2009 opravena budova Obecního úřadu,kde je umístěna i hasičská zbrojnice. Pro zásahovou jednotku obce, kterou tvoří 9 členů Sboru dobrovolných hasičů byly pořízeny rovněž z dotačních titulů jihomoravského kraje zásahové obleky, přílby a zásahová obuv. V roce 2016 dokoupeno speciální vybavení k využití při povodních na území obce: elektrocentrála, plovoucí benzínové čerpadlo, ponorné kalové čerpadlo, svítidla, vysílačky, dokoupeno zbývající pracovní oblečení. S finanční podporou Jihomoravského kraje získali hasiči ve Skryjích potřebné vybavení.

Historie hasičského sboru ve Skryjích

Historie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve SkryjíchHistorie hasičského sboru ve Skryjích

Historie hasičského sboru ve Skryjích

Budova hasičské zbrojnice a obecního úřadu opravena v letech 2006-2009 z
programu obnovy venkova Jihomoravského kraje a z finančních prosředků obce Skryje.